Spalding Senior String Orchestra

11 February 2020