Spalding Senior String Orchestra

25 February 2020