Spalding Senior String Orchestra

12 February 2019